Ochrana osobních údajů

Školní jídelna - Školní jídelna Pošepného náměstí 2022 (dále jen „ŠJ“) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR).

ŠJ je správcem osobních údajů.

Kontaktní adresa správce:
Školní jídelna "ZŠ u Říčanského lesa"
Školní 240/2
251 01 Říčany
Telefon: 603 428 229
E-mail: catering@arter.cz
Web: www.arter.cz

ŠJ na základě povinnosti uložené mu obecným nařízením jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů, který je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Josef Rožánek, ředitel ŠJ

Pro potřeby oznámení uvádíme kontaktní e-mail: catering@arter.cz

ŠJ jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účely:

a)   zajištění interních procesů

Nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména pro splnění úkolů školní jídelny, pro splnění právních povinností, které se na ŠJ vztahují, nebo pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektů údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není ŠJ uložena právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vyřízeny v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vyřízením Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud jsou na ŠJ zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od ŠJ informaci o zpracování osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných na ŠJ;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané ŠJ jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných ŠJ, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a ŠJ;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

V Praze dne 1. 9. 2021

Josef Rožánek
ředitel ŠJ